fagor

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
 
Hatályba lépés időpontja: 2024. 05. 23.
 
 
Preambulum
Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Veres és Társai Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 19/A., cg.: 18-09-103666, adószám: 11513898-2-18, email: info@eco-trend.hu, képviseli: Veres Magdolna és Antal István András önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetők) a továbbiakban: (Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.
 
A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a Megrendelőket, amelyet a megrendelés során megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán.
 
A szerződés tárgya – A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások
A Szolgáltató internetes weboldalán - www.eco-trend.hu - található, a Szolgáltató által forgalmazott termékek megrendelése.
 
Elérhető szolgáltatások
 1. A Szolgáltató weboldalán megtalálhatók a Szolgáltató által forgalmazott termékek.
 2. A Szolgáltató weboldalán minden termék esetén a termék fotójára kattintva található egy részletes termékleírás, így Megrendelő körültekintően utána tud járni az egyes termékek jellemzőinek.
 
A termékek megvásárlásának folyamata
 1.  Szolgáltató a weboldalán teszi közzé az általa forgalmazott termékeket. A termék képére kattintva az érdeklődő a Termékleírás rész alatt talál egy rövid leírást az egyes termékről, a felhasznált anyagok összetételéről, valamint megtalálja a termék árát is. Megrendelő a kiválasztott terméket oly módon tudja megvásárolni, hogy az Ajánlatkérés funkciót alkalmazva felkeresi a Szolgáltatót, aki árajánlatot küld az ajánlatkérésben foglaltakra. Szolgáltató az ajánlatkérésre minden esetben írásban, email formájában küldi meg ajánlatát, amelyre vonatkozóan az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat a Megrendelőhöz történő megérkezésétől számított 48 óra.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőtől nem érkezik megrendelés, úgy Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
 2. Felek között a szerződés kizárólag az Árajánlat Megrendelő általi írásbeli visszaigazolásával jön létre oly módon, hogy Szolgáltató az ajánlat elfogadását követően haladéktalanul visszaigazoló emailt küld Megrendelőnek.
 3. A megrendeléshez az alábbi személyes adatokat kell megadni regisztráció nélküli vásárlás esetén:
 • név
 • cég
 • email cím
 • telefonszám
 • szállítási és számlázási cím, amennyiben eltér
 • kapcsolattartó neve, telefonszáma
 1. A megrendelt termékeket előre utalással lehet kiegyenlíteni a Szolgáltató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett, a kiállított számlán megjelölt pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.
 2. A szerződés a Megrendelés elküldése gombra kattintva jön létre.
 3. A megrendelt termékeket a DPD Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., cg.: 01-09-888141, adószám: 13034283-2-44, képviseli: Czifrik Szabolcs ügyvezető) szállítja házhoz, amennyiben a Megrendelő házhoz szállítást kér. A Megrendelőnek lehetősége van a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cg.: 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44) szolgáltatásai keretében a csomagfeladást is választani.
 4. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a magánszemélyek részére történő értékesítést Európában az OSS rendszer szerint végzi. Minden Európai Uniós ország ÁFA mértéke szerint változik a bruttó vételi ár. Szolgáltató az ÁFA számításához a Megrendelő Európai Unión belüli szállítási címét veszi alapul az ÁFA számításkor. Ezért az Európai Unió országain belül minden országban változhat a termék bruttó ára. Az OSS/IOSS egyablakos e-kereskedelmi rendszer, beleértve a kisértékű import küldemények adózásának hatályos szabályairól Megrendelő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán tájékozódhat az alábbi kinkre kattintva: https://nav.gov.hu/ado/afa/Az_OSS_IOSS_egyablako20210602 .
 5. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adatokban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói megrendelés során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a megadott személyes adatait a Megrendelőnek írásban jelezve módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.
 6. A megrendelés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
 7. A Szolgáltató internetes weboldalán történő megrendelés során a megadott adatokkal kapcsolatos tevékenységekért a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint az email cím és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel.
 8. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.
 9. A megrendelés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül.
 10. Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
 11. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.
 12. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a weboldalon keresztül egyedi igények alapján elkészített terméket rendel, annak ára, elkészítési ideje, szállítása, fizetése a felek kölcsönös megállapodásán alapul.
 
Elállási jog
 1. Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§-ának rendelkezései szerint a weboldalon megtalálható termékek esetén jogosult a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a megrendeléstől. A határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 2. Ha a Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltatónak az alábbi címre: Veres és Társai Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 19/A., cg.: 18-09-103666, adószám: 11513898-2-18, email: info@eco-trend.hu, képviseli: Veres Magdolna és Antal István András ügyvezetők), illetve ebből a célból felhasználhatja a weboldalon elérhető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 3. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 4. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapa a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 5. Megrendelő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 6. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.
 7. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
A Szolgáltató felelősségi köre
 
 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.
 1. Hibásan feltüntetett ár esetén a szerződés a Szolgáltató által feltüntetett hibás áron jön létre.
 2. Termékszavatosság: Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 3. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 4. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
 5. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 6. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 7. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 8. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 9. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 10.  A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 11. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
 
Az ÁSZF elfogadása
 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a Szolgáltatótól történő rendelése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a Szolgáltató az emailben történő rendelés során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelést csak az ÁSZF elfogadásával jogosult leadni.
 
Adatkezelés
 1. A www.eco-trend.hu internetes weboldalon és a megrendelések során kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
 
 
Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség
 1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.
 2. Megrendelő a Szolgáltatóval emailben, Messengeren vagy telefonon kommunikálhat.
 
A Szerződés megszűnése és megszűntetése
 
 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3.  Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,
  2. következményes károkra,
  3.  felelősségi károkra,
  4.  a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.
 
Panaszok intézése
 
 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.
 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.
 3.  A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok
 4. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint Megrendelő lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:
 
 
Békéltető testület neve Békéltető testület székhelye, címe Illetékessége
Budapesti Békéltető Testület Budapest
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Budapest
Baranya Vármegyei Békéltető Testület Pécs
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
kerelem@baranyabekeltetes.hu
Baranya vármegye, Tolna vármegye, Somogy vármegye
Borsod-Abaúj-Zemplén
Vármegyei Békéltető Testület
Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);
501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Borsod-Abaúj Zemplén Vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület
Szeged
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Békés vármegye, Csongrád. Csanád vármegye, Bács-Kiskun vármegye
Fejér Vármegyei Békéltető Testület Székesfehérvár
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu
Fejér megye, Komárom- Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület
Győr
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Győr- Moson -Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
Hajdú-Bihar Vármegyei
Békéltető Testület
Debrecen
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Hajdú- Bihar vármegye, Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegye, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Pest Vármegyei Békéltető Testület Budapest
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: +36 1 792 7881
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;
www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Pest vármegye
 
 1.  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a)  kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha
aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy
b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
 1.  Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
 2. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles Fgytv-ben meghatározott tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.
 3. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  1. ez eljáró bíróságot
  2. a felek, valamint képviselőik nevét, lakóhelyét, perbeli állását
  3. az érvényesíteni kívánt jogot, valamint az annak alapjául szolgáló tényeknek és bizonyítékoknak az előadásával
  4. a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet
  5. csatolni az adottokiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fél bizonyítékként hivatkozik
 4. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks
 
 
Az ÁSZF módosítása
 
 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 
  1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
  2. jogszabályváltozás;
  3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 2.  Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email).
 3. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.
 
Vegyes rendelkezések
 
 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai az irányadók. (Bővebben: a a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.) 50.§ (1) bekezdése.
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

Elállási/Felmondási mintatájékoztató
 
Elállási/Felmondási jog
 
Ön a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Veres és Társai Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 19/A., cg.: 18-09-103666, adószám: 11513898-2-18, email: info@eco-trend.hu, képviseli: Veres Magdolna és Antal István András ügyvezetők), illetve ebből a célból felhasználhatja a fenti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 
Az elállás/felmondás joghatásai
 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
 
Címzett
Név: Veres és Társai Kft.
Székhely: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen utca 19/A.
Cg.: 18-09- 103666
adószám: 11513898-2-18
Képviseli: Veres Magdolna és Antal István András ügyvezetők
email: info@eco-trend.hu
 
Alulírott …………………………………….kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
 • A termék neve, azonosítója, ára:
 • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 • A visszaküldés indoka (nem kötelező):
 • A fogyasztó neve:
 • A fogyasztó címe:
 
 
 
Kelt: ………………………………….
 
…………………………………………
A fogyasztó aláírása
 (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
x